پانزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی یزد، زمستان 1395